ברוכים הבאים לאתר - דיפ-פרינט בע”מ, אתר דפוס מקוון .

אתר דיפ-פרינט בע”מ (להלן: "האתר") הינו אתר הפועל באמצעות רשת האינטרנט ומנהל חנות וירטואלית לציבור הגולשים ברשת האינטרנט בישראל. בעלת האתר הנה חברת דיפ-פרינט בע”מ. החברה הינה יצרנית של פריטי דפוס שונים באמצעים העומדים לרשותה, לרבות מכונות דפוס דיגיטליות, מכונות חיתוך, גימור ,הדבקה, כריכה ואריזות. החברה הוקמה בשנת 2006 ובעליה הינם יהודה אופק ושותפו אורי בנו.
המכירות באתר מנוהלות על-ידי חברת דיפ-פרינט בע״מ (להלן "החברה").
פעולה באתר הנה כל פעולת רכישת מוצרים ו/או שירותים המוצעים באתר.
התקנון פונה למשתמש בלשון זכר מטעמי נוחיות בלבד אך מיועד לכל המשתמשים זכר או נקבה כאחד וכל המבצע פעולה באתר מצהיר כי קרא ומודע לתקנון האתר ולכללי השימוש באתר ומקבל אותם, לא תהא לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה כנגד בעלי האתר ו/או מפעיליו ו/או מי מטעמם מלבד טענות הקשורות בהפרת התחייבויות בעלי האתר ו/או מפעיליו על פי תקנון וכללי ההשתתפות.
1. פרטים אישיים
° בעת ביצוע פעולה באתר נדרש המשתמש להכניס למערכת את פרטיו הבאים:
שמו הפרטי, שם משפחתו, שם חברה, מספר טלפון נייח/נייד, יישוב, מיקוד, דואר אלקטרוני ופרטי תשלום.
° רישום פרטים אישיים כוזבים הינה עבירה פלילית. נגד מגישי פרטים כוזבים יינקטו צעדים משפטיים, לרבות תביעות נזיקין בגין נזקים שייגרמו לחברת דיפ-פרינט בע”מ.
° פרטי כרטיס האשראי של הרוכשים מוצפנים ומועברים אל חברת כרטיסי האשראי אך אינם נשמרים במחשבי החברה לאחר ביצוע הסליקה. וזאת מטמי אבטחת פרטי הלקוח.
1.1
חברת דיפ-פרינט בע”מ מצהירה כי לא תעשה כל שימוש בפרטי הגולש האישיים ולא תעביר פרטים אלו לגורם שלישי, אלא אם היא תהא מחויבת לעשות כן על פי צו שיפוטי או אם תעמוד בפני איום שינקטו כנגדה צעדים משפטיים (פליליים או אזרחיים) בגין פעולות שעשה הגולש באתר החברה. במקרה זה רשאית החברה למסור את פרטי הגולש לצד הטוען כי נפגע מעם הגולש או בהתאם להוראות הצו השיפוטי.
1.2
החברה רשאית להשתמש בפרטי הגולש לצורך שיפור השירותים שהיא מציעה לו באתר, וכן ליצירת קשר עמו והתאמת האתר לצרכיו והעדפותיו האישיות. החברה לא תעביר למפרסמים אחרים מידע שעלול לזהות את הגולש באופן אישי, אלא אם יחפוץ בכך. וייתן הרשאה בכתב למהלך כזה. למרות כל האמור יוכל הגולש באתר לדרוש הסרת פרטי זיהויו מן האתר והחברה מתחייבת לעשות זאת על פי דרישתו בכתב.
1.3
כמו כן החברה רשאית להעביר את פרטי הלקוח במקרים הבאים:
• העברת פרטי העסקה לחברת האשראי לצורך חיובו בגין עסקאות שביצע באתר.
• העברת פרטי הלקוח (שם, כתובת ומס׳ טלפון ) לחברת השילוח לצורך ביצוע האספקה.
2   המוצרים המוצעים
° המוצרים המוצעים באתר, מלווים במפרט וניתן לראות את תמונות המוצרים או דומיהם וכן תאור קצר ותמציתי של המוצר המוצע.
° פרטים נוספים לגבי המוצרים ו/או השירותים המוצעים, ניתן לקבל ע”י התקשרות טלפונית לאחד ממספרי הטלפון הרשומים באתר.
° התמונות המוצגות באתר הינן להמחשה בלבד, ייתכנו שינויים קלים בין התמונה למוצר בפועל, שינויים הנובעים בדרך כלל מהבדלים בין מסכי מחשב שונים ושינויים הנובעים משיטות תצוגה דיגיטליות שונות, שימוש במחשבים שונים PC למיניהם או מחשבי Macintosh כמוכן שימוש בתוכנות גרפיות שונות, או שימוש בפרופילי צבע שונים אוו שימוש במרחב צבע RGB או CMYK . בעבודות בהן דיוק הגוונים הוא חשוב וקריטי, מומלץ לבקש דוגמאות צבע, דבר המאפשר תאום ציפיות.
 3  תנאים נוספים
° החברה לא תישא במיישרין או בעקיפין באחריות כלשהי למוצרים ו/או לטיבם ו/או למועד אספקתם ו/או לאופן אספקתם מן הסיבות שאינן תלויות בה, כמו נזקי מזג אוויר, דואר ישראל, תאונות תובלה וכיוצא בזה, החברה אחראית לטיב המוצר וחומרי הגלם ובכל מקרה של פגמים בחומרים אלו תישא החברה באחריות ותפעל לתיקון ואספקת המוצר, מודגש בזה כי לוחות זמנים להפקת המוצרים אינם חלק מהתחיבויות החברה ועל המזמין לוודא שלוחות הזמנים תואמים את דרישותיו. לאחר תאום לוחות הזמנים תעשה החברה את מירב המאמצים לסיים את הפקת המוצרים במועד הנדרש.
° החברה לא תשא במישרין או בעקיפין באחריות כלשהי לכל מקרה שבו רכישה של משתתף לא תתקבל במערכת ו/או לכל בעיה טכנית ו/או אחרת המונעת ממשתתף לרכוש מוצרים. על המזמין לוודא שהזמנתו נקלטה ונכנסה למערכת האתר לצורך ביצועה. החברה מצידה תודיע ללקוח שההזמנה נקלטה באתר וכן תעדכנו על כל התקדמות, קליטה, ביצוע וסיום.
° החברה לא תשא באחריות לפעילות בלתי חוקית שתתבצע או שהתבצעה באתר על ידי מי מלקוחותיה ומממשתתפי הרכישה או כל גורם אחר ושאינו בשליטתה המלאה.
° החברה שומרת לעצמה את הזכות לסגור את האתר ולבטל את הרכישה על פי שיקול דעתה, בין היתר באם יתברר לה שמתבצעת באתר פעילות בלתי חוקית.
° החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות מחירים ללא כל הודעה מוקדמת. רכישה שהתבצעה באתר בטרם שינוי מחיר כלשהו, יכובד המחיר על פי המחיר שהיה ברגע הרכישה.
° מבלי לגרוע מן האמור לעיל, במידה וגורמים ו/או אירועים שאינם בשליטת בעלי האתר ו/או מפעיליו יעכבו ו/או ימנעו את קיום מכירת המוצרים באופן מלא או באופן חלקי, ובדרך כלשהי, ו/או את אספקת המוצרים שפורסמו באתר במועדים שנקבעו, ו/או אם יווצרו תקלות במערכות המחשוב ו/או מערכות הטלפון ו/או כל גורם תקשורת אחר בהשלמת תהליך הרכישה ו/או אם בשל פעולת איבה, ו/או שביתה ו/או השבתה ו/או גיוס מילואים בהיקף מיוחד ו/או כל גורם אחר שהינו בגדר כוח עליון ימנע ו/או ייפגע תהליך רכישת המוצרים ו/או אם יחולו שינויים בשיעורי המס ו/או היטלים החלים על המוצרים בין מועד פרסום המוצר לרכישה לבין מועד האספקה המתוכנן על פי מועד רכישת המוצר, רשאית החברה להודיע על ביטול הרכישה, כולה או חלקה. 
4. מדיניות ביטולים
° ניתן לבטל עסקה בתוך 3 ימי עסקים הן על ידי משלוח הודעת פקסימיליה/מייל/הודעה טלפונית למשרדי החברה מרגע הרכישה וזאת בתנאי שההזמנה טרם יצאה לביצוע או שנמצאת בתהליך ייצור שהחל, באם תגיע בקשת ביטול כאמור לעיל ובתוך 3 ימים ניתן יהיה לזכות לחלוטין או חלקית את הרוכש באופן יחסי לחלק שבוצע בניכוי הוצאות כגון ביצוע פעולת חיוב אשראי. מומלץ לוודא טלפונית שאכן הודעת הביטול נתקבלה בחברה ובאיזה עיתוי, ייתכן והעבודה החלה ו/או אפילו נסתיימה, אזי להודעת הביטול לא יהיה כל ערך. במידה ותחול טעות בהדפסה, בתיאור המוצר, ו/או במחירו, בתנאי התשלום, בתמונת המוצר או בכל חומר הדפסה אחר, או בקבלת הנתונים ממבצע הפעולה באתר, רשאית החברה, אך לא חייבת, לבטל את החיוב כולו או חלקו בגין הרכישה הספציפית.
תקנון
תקנון שימוש בתוכנת עיצוב מוצרי דפוס (להלן "התוכנה") אשר ניתנת להורדה חינם באתר דיפ-פרינט בע”מ(להלן "האתר") או על ידי שימוש מקוון. למען הסר ספק כל סעיפי תקנון/הסכם זה תקפים לגבי שימוש באתר דיפ-פרינט בע”מ ולגבי שימוש בתוכנה .
מבוא
ברוכים הבאים לאתרנו אתר ״דיפ-פרינט בע”מ." לפני ביצוע פעולה כלשהי באתר ו/או שימוש בשירות או במידע מכל סוג שהוא המוצע באתר עליך לקרוא בעיון, את תקנון זה ובכלל תנאי השימוש כמפורט להלן. תוכן תקנון זה מהווה את הבסיס המשפטי להתקשרות בינך לבין "דיפ-פרינט בע”מ." כפי שיוסבר ויפורט בהמשך הסעיפים.
א. מטרת חברת דיפ-פרינט בע”מ, הינה לאפשר שימוש בתוכנה או באתר האינטרנט למשתמש הסביר ועל ידי שימוש זה לעצב אלבומים דיגיטלים ומוצרי דפוס נוספים מתמונות דיגיטליות כאשר בסיום העיצוב ניתן להזמין תמורת תשלום את המוצרים שעוצבו על ידכם. האתר מאפשר הורדת תוכנה חינמית לעיצוב מוצרי דפוס או עיצוב מוצרי דפוס און ליין. השימוש בתוכנה הינו חינם וכן השימוש באתר, יש לציין שבאתר ובתוכנה יבוצעו עדכונים מעת לעת, ועל מנת לשמור על רלוונטיות עליכם לדאוג לעדכן את התוכנה שהורדתם. התשלום הנבה מכם הינו על הפקת/הדפסת מוצרי הדפוס השונים וביצוע הגימורים הנדרשים כגון: ספרי תמונות/אלבומי תמונות, לוחות שנה, כרטיסי ברכה, הזמנות לחתונה ואירועים, הדפסות קנבס קולז׳ים וכיו"ב (להלן "המוצר ו/או המוצרים).
ב. הוראות תקנון זה יחולו על :
א) שימושכם בתוכנה הן לשימוש פרטי או עיסקי.
ב) כל שימוש שיעשה באתר חברת דיפ-פרינט בע”מ ובכלל זה המשך גלישה באתר, שימוש מכל סוג שהוא בו ו/או בתוכנה הינו עדות והוכחה להסכמתכם להוראות התקנון וקבלתו וסימן ברור ומוחלט לכך שההסכם נקרא וברור למשתמש.
3. חברת דיפ-פרינט בע”מ שומרת לעצמה את הזכות לרענון ועדכון תנאי תקנון זה, לפי שיקוליה הבלעדיים וללא כל צורך בהעברת הודעה מכל סוג שהוא מבעוד מועד ללקוחות החברה והן למשתמשים באתר והן ללקוחותיה המשתמשים בתוכנה. תקנון זה ותנאיו יחייבו מרגע פרסומם באתר דיפ-פרינט בע”מ את שני הצדדים, החברה מצד אחד והשתמש מצד שני. תקנון זה עודכן לאחרונה ביום 1.2.2017. האמור בתקנון זה ממוען ומיועד באופן שווה ליחיד או רבים, אדם או לתאגיד, לזכר או לנקבה, ומנוסח בלשון רבים מטעמי נוחות וכבוד בלבד.
4. במידה ואינכם מסכימים לתנאי התקנון מסיבה כלשהיא, כולם או חלקם, השימוש על ידכם באתר דיפ-פרינט בע”מ ובכלל זה בתוכנה ו/או בשירותים של דיפ-פרינט בע”מ אסור ויש לצאת מהאתר ואין לעשות בו כל שימוש לרבות בתוכנות שהורדו ויש להסירן מכל מחשב או אמצעי אלקטרוני בהם מאוחסנים תוכנות או אלמנטים גרפיים שהורדו מאתר החברה. יש לדעת שכל שימוש במי מן האלמנטים הגרפיים או התוכנות מהווה עבירה פלילית של שימוש ללא התר לרבות הפרת זכויות יוצרים.
5. שימו לב! מילוי, רישום ו/או ציון פרטים כוזבים הינם אסורים בהחלט ועלולים להוות עבירה פלילית ו/או עוולה אזרחית. כל התדיינות משפטית או אחרת הנוגעת לתקנון זה ו/או לשימוש באתר ו/או למוצר ממוצריו תיעשה על פי  חוקי מדינת ישראל בלבד.
6. הדומיינים Deprint.co.il ו- Debook.co.il–הינם רכושם של חברת דיפ-פרינט בע”מ ואין לעשות בהם כל שימוש למעט רכישה באתר או לצורך התכתבות.
שימוש באתר או בתוכנה
1. שימושכם באתר- דיפ-פרינט בע”מ הן בתוכנה והן באתר יעשה רק בהתאם להוראות המופיעות בתקנון זה. בנוסף יצויין כי תוכנת האלבומים (התוכנה) ניתנת להורדה חינם ומותרת לשימוש חופשי פרטי או עסקי. יחד עם זאת, חל איסור מוחלט לבצע כל שינוי בתוכנה, למזגה לתוכנה אחרת, לבצע פעולות של Reverse Engineering, למכור זכויות שימוש, להפיץ תחת שם אחר, לתרגם, ו/או לבצע כל שימוש החורג מהגדרת התוכנה, כמו כן אין לשרשר את התוכנה או להציבה באתר אחר כ-link ללא אישור בכתב מחברת דיפ-פרינט בע”מ.
2. כל משתמש באתר/בתוכנה אשר ידרש למלא פרטיים אישיים ולבצע רישום יעשה זאת, בכפוף לעמידה בתנאים המצטברים המפורטים להלן:
א. באתר יכולים לעשות שימוש רק גולשים שהזדהו באופן מלא בהתאם לטופס ההצטרפות ובעלי כתובת דוא"ל תקינה. ילדים אשר אין ברשותם כרטיס אשראי יוכלו להירשם רק בליווי מבוגר אשר הוא בעל הכרטיס וירשם עבורם כבעל החשבון באתר. בעל כרטיס אשראי אשר ישלם עבור אחר, שלא יהיה מזוהה כראוי, מצהיר בזאת כי הוא לוקח על עצמו את האחריות לכל חיובי המשתמש והוא יהיה אחראי כלפי בעלי ו/או מפעילי האתר בגין כל התחייבויות הנגזרות מתוך השימוש באתר. שימוש לא נאות בכרטיסי אשראי הינו באחריות בעלי הכרטיס לא יהיו החזרים או ביטולים תחת עילה של ״לא ידעתי/לא אישרתי וכדומה.
ב. במידה והמשתמש הוא יישות ערטילאית כגון תאגיד/חברה בע"מ, הנרשם בשם היישות מצהיר ומאשר כי הוא רשאי לפעול בשם היישות.
ג. הרישיון להפעלת התוכנה אינו מוגבל בזמן, ויעמוד בתוקפו כל זמן שהאתר מופעל על ידי בעליו ו/או מפעיליו. הרישיון יפקע, והמפעילים יוכלו לבטלו לאלתר אם המשתמש לא ימלא אחר תנאי תקנון זה. עם קבלת הודעה על פקיעת רישיון השימוש בתכנה, מתחייב המשתמש להשמיד כל חומר כתוב, או חומרים דיגיטליים ואת כל ההעתקים של התוכנה כולל העתקים ששונו, אם קיימים כאלה.
3. בנוסף לכל האמור בתקנון זה, הרי שהשימוש באתר והן השימוש בתוכנה יעשה בכפוף להצהרות והתחייבויות המשתמש/ים כמפורט להלן:
א. הנכם מצהירים, כי הנכם בגירים ( מלאו לכם 18 שנים לכל הפחות) וכי הנכם הבעלים ו/או המורשים להשתמש במחשב בו הנכם פועלים בתוך אתר CATALOG1  הנכם מתחייבים לוודא שכל משתמש נוסף במחשב ו/או בתוכנה יקרא את תנאי הסכם זה, ולא לאפשר שימוש לכל צד ג׳ שלא הסכים ואישר את תנאי תקנון זה. לא יוכל משתמש להצדיק את השימוש באתר ובתוכנה ב״לא ידעתי״ ״לא אמרו לי״ או ״לא הבנתי״.
ב. בקבלתכם הסכם זה אישרתם, כי ידוע לכם שעבור  שימוש באתרים CATALOG1 של חברת דיפ-פרינט בע”מ והזמנת מוצרים, באמצעות מחשב אישי שאמור להיות תקין וכן שעליו להיות בתצורה המאפשרת הרצה תקינה של התוכנה  ו/או האתר. להלן מפרט מחשב: מינימום פנטיום 4 ומעלה עם זכרון עבודה מינימלי 128 מ״ב /מערכת הפעלה חלונות 2000 או XP או VISTA ולפחות 50MB  מקום פנוי בכונן הקשיח וזאת לצורך אחסון החומר. כמו כן לשם השימוש באתר, יש לוודא  חיבור אינטרנט תקין.
ג. הנכם מצהירים ומאשרים כי ידוע לכם שהשימוש באתר דיפ-פרינט בע”מ ו-CATALOG1 ו/או  נוכחות התוכנה ו/או האתר במחשבכם הינו בכפוף לרצונכם, וכי בכל עת תוכלו להוריד את התוכנה באמצעות לחצן הוסף/הורד בלוח הבקרה. אם הנכם נתקלים בבעיות בקשר להסרת   התוכנה ו/או לסיום השימוש באתר נא צרו קשר עם מרכז התמיכה של החברה בטלפון 04-6882830 או שילחו הודעה באמצעות "צור קשר" באתר. הנכם מאשרים כי הסרה בניגוד להנחיות החברה לא תחייב את החברה בכל דרך שהיא.
ד. הנכם מצהירים כי הנכם אחראים באופן בלעדי ומלא לכל שימוש שהם עושים באתר/בתוכנה, כמו כן מוצהר בזאת שהמשתמשים לא יעשו באתר/בתוכנה שימוש בתכנים ו/או בתמונות ו/או בכל דבר אחר, אשר מכילים אופי מאיים, גס, גזעני, ו/או משפיל, או בכל חומר פורנוגרפי או בעל אופי מיני בוטה או שעלול לפגוע ברגשות הציבור.
ה. המשתמשים לא ישתמשו בחומר כלשהו המהווה פגיעה/חדירה לפרטיות, המרדה, הטעיה, תרמית, הפרת זכויות קניין רוחני על סוגיו כגון: זכויות מבצעים, הפרת סימנים ושמות מסחריים, מדגמים, פטנטים וכו׳, הפרת זכויות  אחרות כלשהן של צדדים שלישיים, עוולות מסחריות ו/או פגיעה בזכות לשם טוב, ו/או פגיעה בזכויות חוזיות ו/או בחובות אמון לאחרים ו/או הפרה אחרת של כל דין.
ו. המשתמשים על ידי שימושם באתר או בתוכנה מצהירים את התחיבותם, כי הינם הבעלים של כל  זכויות הקניין הרוחני בחומר הנטען על ידם לאתר דיפ-פרינט בע”מ ו-CATALOG1 ו/או  עושים בו שימוש באתר או בתוכנה .
ז. המשתמשים על ידי שימושם באתר או בתוכנה מצהירים ומתחייבים, כי במידה ויופרו על ידם זכויות יוצרים מכל סוג בכל הקשור לדיפ-פרינט בע”מ ו/או לכל שירות אחר, לרבות טעינת תכנים ו/או תמונות לאתר דיפ-פרינט בע”מ ו-CATALOG1, כאשר הם אינם הבעלים החוקיים והרשמיים של כל הזכויות בתכנים אלו ובהקשר שלהם, הם מייפים את כוחם של דיפ-פרינט בע”מ ו-CATALOG1 ו/או החברה להסיר מעצמם כל אחריות ולהעביר אליהם כל תביעה בנושא.
ח. מבלי לגרוע מהאמור בסעיף ז׳ לעיל, רשאים דיפ-פרינט בע”מ ו/או  החברה לתבוע ממשתמש אשר הפר את הזכויות כאמור, שיפוי ופיצוי בגין הנזקים שנגרמו להם או שייגרמו להם בעתיד כתוצאה מההפרה שבוצעה על ידי המשתמש.
ט. המשתמשים על ידי שימושם באתר או בתוכנה מצהירים את התחיבותם, שידוע להם שכל  מידע, טקסט, גרפיקה, וכל חומר אחר שפורסם או הועלה על   ידם לאתר דיפ-פרינט בע”מ ו-CATALOG1 ו/או לכל שירות אחר של דיפ-פרינט בע”מ ו-CATALOG1 ו/או החברה  הינו באחריותם הבלעדית והם אחראים בלעדית לתוכן זה.
י. המשתמשים על ידי שימושם באתר או בתוכנה מצהירים את התחיבותם לא להעלות לאתר חומר אשר הינו בלתי-חוקי, או חומר שמסייע, מספק  הוראות לביצוע או מנחה בביצוע מעשה המהווה עבירה פלילית לפי דיני מדינת ישראל, בנוסף, לא לכלול כל חומר  המהווה לשון הרע על אדם כלשהוא וחומר אשר פרסומו נאסר לפי כל דין.
יא. המשתמשים על ידי שימושם באתר או בתוכנה מצהירים את התחיבותם לא לחדור לחומר ו/או  לקבצי מחשב שלא כדין ו/או להעביר תוכנת מחשב, קוד מחשב או יישום הכוללים נגיף-מחשב ("וירוס"), לרבות תוכנות-עוינות הידועות כסוס-טרויאני, תולעים (Worms), ואנדלים   (Vandals), יישומים מזיקים (Malicious Applications) וכיו"ב, למחשבי דיפ-פרינט בע”מ ו/או החברה ולמשתמשים בשירותי התוכנה או האתר.
יב. המשתמשים על ידי שימושם באתר או בתוכנה מצהירים את התחיבותם, שידוע להם  שהפרה של דבר מהאמור לעיל מתירה לחברת דיפ-פרינט בע”מ ו/או  לחברה להסיר את התכנים שהועלו על ידם, כולם, רובם או מקצתם, האתר ו/או החברה יהיו רשאים לחסום אותם ולמנוע מהם המשך שימוש באתר או בתוכנה ולצרוך שירותים באמצעותם, וזאת מבלי  להחסיר/להפחית את האפשרויות האחרות העומדות לזכותם וכל סעד אחר לו  הם זכאים על פי תקנון זה ועל פי כל דין בישראל.
שליטה ופיקוח.
1. דיפ-פרינט בע”מ ו/או החברה אינן יכולות לפקח על כל החומרים המועלים לאתר דיפ-פרינט בע”מ ו/או נשלחים להדפסה, אולם דיפ-פרינט בע”מ ו/או החברה שומרות לעצמן את הזכות למחוק חומרים שאינם ראויים מ דיפ-פרינט בע”מ ממחשבי החברה ו/או לפעול בכל דרך אחרת בהתאם להפרה שתבוצע כפי שהוזכר בתת פרק קודם "שימוש באתר או בתוכנה" סעיף יב.
2. יצוין במפורש כי, דיפ-פרינט בע”מ ו/או החברה לא ישאו באחריות בגין כל נזק העלול לנבוע מפיקוח שכזה ושימוש באתר מהווה ויתור על כל טענה כנגד דיפ-פרינט בע”מ, החברה או מי מטעמם.
3. מבלי להפחית מהאמור בתקנון זה, דיפ-פרינט בע”מ ו/או החברה תוכלנה למנוע מכל אחד מהמשתמשים לפעול באתר דיפ-פרינט בע”מ, באמצעות חסימה של משתתף לזמן קצוב או לזמן שאינו קצוב, על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא כל הודעה מראש, ובמיוחד ובמפורש בכל אחד מהמקרים המנויים להלן:
 
א. קיום מעשה בלתי חוקי ו/או עבר על הוראות הדין.
ב. הפרת אחד או יותר מתנאי תקנון זה.
ג.  מסירת פרטים לא נכונים, שגויים ו/או כוזבים.
      ד. ביצוע מעשה או מחדל שיש בהם בכדי לפגוע באתר ו/או בחברה או בפעילות התקינה של האתר ו/או מי מטעמה  ו/או במשתמש אחר באתר ו/או בצד ג׳ כלשהו.
ה. אי תשלום בעבר, שלא כחוק, מלשלם את התמורה עבור מוצרים שנרכשו  באמצעות דיפ-פרינט בע”מ או לחילופין, כרטיס האשראי שבו נעשתה הזמנה נחסם או הוגבל  לשימוש בדרך כלשהי.
 
גיבוי ושמירה של חומרים וקבצים
המשתמשים בתוכנה או באתר מתבקשים לגבות את החומר בו הם עושים שימוש באתר דיפ-פרינט בע”מ ו-CATALOG1 בכל דרך שהיא, בשימוש בתוכנה או בעיצוב און ליין, לפני העברתו ולפני כל שימוש בו באתר- דיפ-פרינט בע”מ ו-CATALOG1 מפעילי האתר עושים כמיטב יכולתם להבטחת שלמות החומר המועלה לאתר על ידי המשתמשים. האתר ו/או בעליו ו/או מפעיליו  אינם ולא יהיו אחראים בשום צורה לקובץ  שניזוק, נמחק, אבד, נגנב או הושחת בכל דרך. האתר ו/או בעליו ו/או מפעיליו לא מתחייב לשחזר קבצים שנפגעו ו/או נמחקו ו/או הושחתו בזמן שהיו באתר. כמו כן יצוין להלן:
1. המשתמשים בתוכנה או באתר לא יהיו זכאים לכל פיצוי מחברת דיפ-פרינט בע”מ ו/או החברה במידה ויגרם למשתמשים כל נזק כתוצאה מכך שלא גיבו /שמרו את החומר בו הם משתמשים ואין לחברת דיפ-פרינט בע”מ ו/או החברה אחריות לגבות את החומר לשחזרו במקרה אבדן ו/או לעשות כל פעולה בקשר לאבדן החומר של המשתמשים.
2. תוכן שהועלה יישמר למשך הזמן הדרוש להפקתו ועד לאספקתו ללקוח, ולא מעבר לכך. מומלץ לגבות את קבצי המוצרים שהוזמנו על ידי המשתמשים לצורך הזמנות עתידיות.
3. משתמש המבקש לשמור את הקבצים לצורך שימוש עתידי יבקש זאת בעת ביצוע ההזמנה וחברת דיפ-פרינט בע”מ ו-CATALOG1 יעשו את המאמץ הנדרש לצורך זה לרבות שמירה וגיבוי.
נקודות חשובות באשר להזמנת מוצרים
1. משתמשים מתבקשים לבצע בדיקה מקדימה בכל דרך שהיא שתהיה יסודית מעמיקה ואחראית, ובפרט באמצעות אפשרות התצוגה המקדימה אשר קיימת בתוכנה או באתר ורק לאחר מכן לעבור לשליחת ההזמנה להדפסה. ההזמנה הסופית היא שתחייב את המשתמשים ולמשתמשים לא תעמודנה כל טענות בכל הקשור למוצרים כל עוד יודפסו כפי שמופיעים בתצוגה המקדימה בכפוף לאמור להלן. זה גם המקום לציין שלא כל המחשבים בעולם מציגים גוונים זהים. חברת דיפ-פרינט בע”מ משתמשת במחשבי מקינטוש מבית אפל® כמו גם במחשבי PC למינהם דבר המאפשר לחברה לזהות עיוות חריג בגווני המוצר.
2. בלי לגרוע מהאמור, דיפ-פרינט בע”מ ו/או החברה לא תהיינה אחראיות לאיכות המוצרים ולכל תקלה הנובעת מהגהה לא טובה, משגיאות כתב וכתיב שגוי, הקלדה, סידור התמונות ומיקומן וכל דבר הקשור לטעויות מסוג זה. המוצרים יודפסו בדיוק כפי שהם יופיעו בתצוגה המקדימה. מומלץ לעשות הגהה קפדנית לפני משלוח המוצר לדפוס. ניתן לבצע הגהה על ידי אופציית תצוגה מקדימה (ראה סעיף 1 לעיל). החברה/האתר לא יהיו אחראים לטעויות כתיב ו/או כתב ו/או שגיאות במיקום תמונות ו/או טקסטים ו/או עמודים. הספר יודפס כפי שהוא נשלח, מפעילי האתר לא  יבצעו כל שינוי בעימוד, ו/או בתוכן המוצר, וכן לא יבצעו הגהה כלשהי ללא אישור המגובה בכתב על ידי המזמין.
 
3. יתרה מזאת, דיפ-פרינט בע”מ ו-CATALOG1 ו/או החברה לא תהיינה אחראיות בכל דרך שהיא על תקלות ו/או שגיאות הנובעות מאיכות נמוכה של התמונות והחומר המקורי ששומש על ידכם בעיצוב המוצרים. האתר לא יהיה אחראי לניצול לא יעיל של עמודים, שילוב תמונות באיכות ירודה, כמות עותקים מוזמנת וכיוצא בזה. שימו לב!! במקרה של קובץ מתחת ל-200 פיקסלים לאינץ׳ תופיע אזהרה בצהוב או באדום ויש להתייחס אליה בהתאם על מנת לקבל מוצר ברמה הנדרשת.
4. המשתמשים מאשרים ומסכימים, כי ידוע להם שסטייה של עד כ- 10% +- בין צבעוניות המוצר על המסך ועד 6 מ"מ במידות בין מה שנראה במחשב ובין המוצר הסופי אינן נחשבות למוצר פגום ונובעות מהבדלי צבע וגודל בין מסך המחשב להדפסה בפועל ולכן לא תוכל להוות סיבה להגדרת מוצר כפגום. 
5. הזמנת מוצר והעלאתם של הקבצים לשרתי החברה, אינה מהווה אישור על הכנסת ההזמנה ליצור. ההזמנה תיכנס לייצור לאחר שחויב כרטיס האשראי ו/או נפרע שיק ו/או הגיע התשלום בכל צורה אחרת שהיא למשרדי החברה. החברה תודיע למשתמש כי התשלום התקבל ותשלח לו הודעה על כך באמצעים אלקטרונים דוא״ל, SMS פקס וכדומה, המאשרת שהזמנתו נכנסה לטיפול או לחילופין הסדר אחר שיבוצע בין המזמין לחברת דיפ-פרינט בע”מ ואשר יגובה בכל מקרה בכתב/מייל/sms/אמצעי אלקטרוני אחר או פקס.
6. המשתמשים מאשרים ומסכימים, כי בדקו קודם להזמנת המוצר את התעריפים העדכניים. המשתמשים מאשרים ומסכימים, כי תעריפי המוצרים משתנים פעם לפעם וכי המחיר הקובע יהיה זה הקיים בעת ההזמנה. (לכן יש לבדוק את המחירון מעת לעת).
7. הרשמה או ביצוע רכישה באתר דיפ-פרינט בע”מ מהווה אישור הכללה ברשימת הדיוור של דיפ-פרינט בע”מ. על מנת להסיר מרשימת הדיוור את פרטי המשתמש ניתן לפנות לדוא"ל אשר מופיע באתר ב- "צור קשר" .
נקודות חשובות הקשורות להספקת המוצרים
1. למשתמשים תעמוד האפשרות לקבל את המוצרים המוזמנים על ידי משיכת המוצרים במשרדי החברה ללא תשלום בכתובת החברה - רחוב אריה קצנשטיין 7 חיפה.
2. למשתמשים תעמוד אפשרות נוספת לקבל את המוצרים באמצעות משלוח ישיר אליהם "שליח עד הבית" תמורת תשלום נוסף במחיר כפי שמפורסם באתר.
3 . המוצרים יסופקו באמצעות חברת דואר שליחים ישראל ו/או חברת שליחויות פרטיות אחרות, בעת מסירת המוצר המוגמר לאחד משני הגופים לא יהיה יותר המוצר באחריותה של החברה/האתר. אין האתר אחראי על עיכוב בייצור המוצר בשל כוח עליון או אירועים שלא בשליטתנו לרבות שביתות, עיצומים וכל בעיות במשק. אין דיפ-פרינט בע”מ ו/או החברה אחראיות לעיכוב במסירה עכב אי זמינות של המשתמשים. במקרה שיחול שיבוש והמוצר לא יסופק כמתבקש, תעשה החברה כל מאמץ על מנת לאתר את המוצר ולמסור אותו למזמין ובמקרים שבהם לא אותר המוצר, מתחייבת החברה לבצע את ההזמנה מחדש.
4. תעריפי המשלוח הינם בגבולות ישראל בלבד. עבור משלוח מחוץ לגבולות ישראל יקבע מחיר באמצעות שירות הלקוחות של האתר. מספר הטלפון של שירות הלקוחות הינו- 04-6882830.
5. המשתמשים מאשרים מסכימים ומבינים, כי דיפ-פרינט בע”מ ו/או החברה לא תהיינה אחראיות לכל טעות ו/או תקלה בהספקה הנובעת מפרטים לא מדויקים שמסרו המשתמשים. למען הסר ספק, רק הפרטים המופיעים בהזמנה כפי שתישלח אל החברה בדואר אלקטרוני הם שיחייבו את דיפ-פרינט בע”מ ו/או החברה.
6. לוח הזמנים להספקת ההזמנה יחושב החל מרגע הזמנת המוצר שמשמעה הגעת קבצי המוצר לחברה וביצוע תשלום תקין על ידי המשתמשים. כמו כן יש לציין כי התחייבות חברת דיפ-פרינט בע”מ הנה לייצר את מוצרי הדפוס השונים בתוך 14 ימי עבודה מותנה בתהליך תקין ותקינות הציוד המשמש ליצור המוצרים כאמור, במקרה של תקלה מתמשכת עלולים להיווצר עיכובים בתהליך הייצור מעבר לזמן ההתחיבות, במצב שכזה למזמין לא תהיה הזכות לתבוע את  החברה בגין אי עמידה בלוחות הזמנים .יובהר בזאת כי חברת "דיפ-פרינט בע”מ" תעשה כל מאמץ סביר לעמוד בלוח הזמנים.
7. דיפ-פרינט בע”מ עושה ככל יכולתה להבטחת הגעת המוצרים המוזמנים אליכם המשתמשים. יחד עם זאת, עלול להיווצר מצב בו משלוח לא יגיע לנמען. במצב של אבדן חבילה, תהיה חברת דיפ-פרינט בע”מ אחראית לייצר ולשלוח מחדש את המוצרים שהוזמנו לאחר קבלת אישור אובדן מהגורם המשלח - דיפ-פרינט בע”מ אינה אחראית בכל צורה, לכל נזק ישיר או עקיף לרבות פגיעה בצנעת הפרט ו/או פרטיות העלול להיגרם למזמין כתוצאה מאובדן משלוח או מהגעתו לידי צד שלישי. במקרים בהם כוללים המוצרים שהוזמנו חומר רגיש, מומלץ לפנות למשרדינו לתיאום איסוף עצמי.
8. ב דיפ-פרינט בע”מ - קיימים תקני אבטחת איכות קפדניים ביותר, במידה וקיבלתם מוצר אשר נראה כפגום, באחריות הצרכן למסור את המוצר באריזתו המקורית דיפ-פרינט בע”מ רחוב אריה קצנשטיין 7 חיפה, לא יאוחר מ-14 יום מתאריך הקבלה בצירוף חשבונית הרכישה. מוצר פגום יזוכה במלוא הסכום ששולם עבורו. לא כולל הוצאות המשלוח. המשלוח החדש של המוצר המתוקן יהיה על חשבון חברת דיפ-פרינט בע”מ.
9. במידה וימצא המוצר פגום, לאחר הבדיקה בסעיף 8 לעיל, יזוכה במלוא הסכום ו/או יוחלף במוצר אחר בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של דיפ-פרינט בע”מ ו/או החברה, בשום מקרה לא יעלה הפיצוי על עלות המוצר המקורי.
מבצעים
לעיתים יפורסמו על ידי האתר ו/או החברה מבצעים שונים למשתמשים, המבצעים יחייבו את חברת דיפ-פרינט בע”מ ו/או החברה רק למשך תקופת פרסומם באתר ורק בהתאם לתנאים של המבצע כפי שיפורסמו. בעת הפסקת/הסרת המבצע, על חברת דיפ-פרינט בע”מ לא תחול יותר חובת המבצע.
ביטול עסקה
המשתמשים מאשרים ומסכימים, כי בקשת ביטול תעשה בכתב. החברה/האתר תאפשר ביטול הזמנות שתהליך ייצורן טרם החל. בקשות לביטול יש להעביר בכתב באמצעות טופס "צור קשר" באתר או באמצעות הודעת פקסימליה או הודעה טלפונית או בדואר אלקטרוני, או על ידי הודעת SMS בתנאי שמקבלים אישור חוזר לכך שהודעת ה-SMS אכן נקלטה. באחריות המזמין ודורש הביטול לוודא שהינו מקבל אישור בכתב/או אישור בדואר אלקטרוני על כך שההודעה התקבלה במשרדי החברה ושאכן טרם החל ייצור המוצר. יצויין בנוסף, ביטול עסקאות יעשה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א- 1981 (להלן: ׳חוק הגנת הצרכן׳) שים לב !! לא ניתן לבטל עסקה בעבור מוצר שיוצר עבורך על-פי דרישה מיוחדת.
קניין רוחני
1. זכויות היוצרים והקניין הרוחני ב דיפ-פרינט בע”מ ושירותיה הינם של החברה בלבד וכוללים בין היתר את עיצוב האתר והתוכנה, מידע טכנולוגי הכרוך בהפעלתו, לרבות אך מבלי לגרוע, תוכנות שונות, יישומים, קבצים גראפיים ואחרים, קודי מחשבים, טקסטים ו/או כל חומר אחר הנכלל בהם.
2. חומרים המופיעים באתר ובתוכנה, לרבות גרפיקה, עיצוב, סימני לוגו ומסחר וכן עריכתם והצגתם של אלו, הינם בבעלות בלעדית של החברה. אין להעתיק לשכפל, להפיץ, לפרסם או להשתמש בכל דרך אחרת את התכנים המופיעים בהם.
3. למען הסר ספק ומבלי לגרוע מהאמור בסעיפים נוספים בתקנון זה, מובהר בזאת מעל לכל צל של ספק, כי החברה אינה אחראית לפגיעה כלשהי או להפרה של זכויות קניין רוחני כלשהן, לרבות סימנים מסחריים וסודות מסחריים בקשר עם הזכויות המוענקות למשתמשים באתר ו/או לשימושם בו.
4. כמו כן יצוין, כי העברת חומר, לצורך כל שימוש שהוא, לאתר לתוכנה ו/או לחברה ו/או למי מטעמם מהווה אישור בעצם הפעולה, שהמעביר הינו בעל זכויות היוצרים בחומר ו/או שהמעביר קיבל אישור להשתמש בחומר כדין.
5. חברת דיפ-פרינט בע”מ עושה שימוש פרסומי בעבודות לקוחותיה על ידי הצגתם באתר החברה או באמצעים אלקטרוניים פירסומיים אחרים כמו פייסבוק, ווטסאפ וכדומה, רשאי המזמין לדרוש בכתב שלא ייעשה שימוש בחומרים אלו ובקשתו תכובד.
שיפוי- בגין הפרת קניין רוחני על ידי המשתמשים
1. העלאת תוכן המוגן בזכויות יוצרים - אסורה בהחלט. טעינה ושימוש של תוכן כאמור, תתאפשר רק אם למשתמש יש אישור חוקי ורשמי לשימוש בתכנים האמורים שנושאים בחובם קניין רוחני . עצם העלאת תוכן כלשהו לאתר מהווה הצהרה על ידי המשתמש כי הוא מורשה לעשות בו שימוש. כל המעלה תוכן לאתר מצהיר בזאת כי בעלי ומפעילי האתר אינם אחראים בשום צורה ומידה שהיא להפרה של זכויות יוצרים ו/או זכויות צד ג׳ מכל מין וסוג שהוא. המשתמש מצהיר כי הוא מתחייב לשאת בכל ההוצאות שתיווצרנה עקב תביעה שייתבעו המפעילים ו/או הבעלים של האתר עקב מעשיו של המשתמש, וכי הוא יעשה הכול להתגונן מפני התביעה ולשחרר את בעלי ומפעילי האתר, במידת האפשר, מהתדיינויות, והוא מקבל על עצמו את העברת התביעה אליו. (לדוגמא, הוריד המשתמש מוצר מוגן בזכויות יוצרים מרשת האינטרנט ועשה בו שימוש לא חוקי, יישא בתוצאות מעשיו).
2. המשתמשים מייפים את בעלי האתר דיפ-פרינט בע”מ ו/או החברה ו/או מיופה כוחה להעביר אליהם כל תביעה שהיא מכל סוג שהוא במידה ותתקבל כזאת, ולהסיר כל אחריות מהם בנושא הפרת הוראה מהוראות תקנון זה.
אחריות מוגבלת
1. השירותים מוצעים למשתמשים בדיוק כמו שהם-״AS IS״ וחברת דיפ-פרינט בע”מ ו/או החברה לא ישאו בכל אחריות להתאמתם לצרכי המשתמשים ו/או למטרותיהם. מפעילי האתר יעשו כל שביכולתם לסייע בתמיכה ובייעוץ בכל הנוגע לשימוש יעיל ומהנה בתוכנה. בעלי הזכות, ומפתחי התוכנה  בדקו אותה ואת יכולותיה, את השפעתה על מחשבים וידידותה עם תוכנות אחרות המותקנות על המחשב, ומצאו כי אין כל בעיה בשימוש בה. ואולם אם יקרה ותיגרם בעיה בלתי צפויה כלשהיא בין בגלל התקנתה של התוכנה על המחשב או בגין השימוש בה, לא יהווה הדבר עילה לכל טענה או תביעה כנגד בעלי ו/או מפעילי האתר.
2. האתר ו/או החברה אינם מתחייבים שהשירותים הניתנים לא יופרעו, יינתנו כסדרם בלא הפסקות, יתקיימו תמיד ללא שגיאות, ויהיו בלתי חדירים מפני גישה בלתי חוקית/מורשית למחשבי דיפ-פרינט בע”מ ו/או החברה או מפני נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים בחומרה, בתוכנה, בקווים ובמערכות התקשורת, אצל דיפ-פרינט בע”מ ו/או החברה, אחד מספקיה וצד שלישי אחר מטעמה. חברת דיפ-פרינט בע”מ לא תישא בכל אחריות למקרה של העברת תוכנות זדוניות ספאם למיניהם למחשבי המשתמש למרות שאתר דיפ-פרינט בע”מ מאובטח בצורה אופטימלית על ידי שרתי התוכנה.
3. אספקת השירותים ע"י דיפ-פרינט בע”מ ו/או החברה תלויה, בין השאר, בצדדים שלישיים כגון שירותי משלוח שירותי אינטרנט וכו׳, דיפ-פרינט בע”מ ו/או החברה אינם אחראים לכל מעשה או מחדל של צדדים שלישיים מעין אלו ולא יהיו אחראים לכל נזק ו/או אובדן ו/או הפסד ו/או הוצאה שיגרמו למשתמשים ו/או לצד שלישי כלשהו כתוצאה ו/או בקשר עם כל מעשה או מחדל כאמור.
4. דיפ-פרינט בע”מ ו/או החברה אינן אחראיות לכל נזק ו/או אובדן ו/או הפסד ו/או הוצאה שיגרמו למשתמשים כתוצאה מאחסון ו/או שימוש ו/או הפעלה של דיפ-פרינט בע”מ ו/או שירותיה, לרבות פגיעה בפרטיות.
. דיפ-פרינט בע”מ ו/ואו החברה לא מפקחות ואינן אחראיות על המידע ו/או שירותים המסופקים ו/או המפורסמים על ידי אחרים, בין במישרין ובין בעקיפין, ובכלל זה שירותים ואתרי תוכן של אחרים אליהם קיים קישור מתוך האתר ו/או החברה אינה מתחייבת, כי כל הקישורים יהיו ישימים וכי בכל עת ניתן יהיה באמצעותם להגיע לדפי אינטרנט פעילים. יתרה מזאת, כל שימוש, לרבות יצירת קשר עסקי או מסחרי עם גורמים שלישיים המפרסמים או מקושרים בדרך כשלהי לאתר והסתמכות של המשתמשים על כל תוכן, מידע, פרסומות, שירותים, מוצרים וכיו"ב המוצגים ו/או המפורסמים באתר ו/או במי מן השירותים נעשה על פי שיקול דעת בלעדי של המשתמשים ועל אחריותם בלבד, האתר ו/או החברה לא יישאו באחריות כתוצאה מפרסומים והתקשרויות אלו.
6. בשום נסיבות לא תחול על דיפ-פרינט בע”מ ו/או החברה אחריות כלשהי בגין נזק ישיר, עקיף, נזק מקרי, מיוחד או תוצאתי, ו/או כל נזק אחר מכל סוג ומין, לרבות, ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, דמי נזיקין בגין אובדן השימוש, אובדן הנתונים או אובדן הרווחים, הנובעים או קשורים בכל דרך שהיא בשימוש בשירותים המוצעים בתוכנה או באתר, בגין עיכוב בשימוש או באי יכולת להשתמש באספקה או באי אספקה של שירותים המוצעים בתוכנה או באתר, או בכל מידע, תוכנה, מוצר, שירות וגרפיקה נלווית שהושגו באמצעות השירותים המוצעים בתוכנה או באתר, ו/או הנובעים בכל דרך אחרת מן השימוש בשירותים המוצעים בתוכנה או באתר, בין בהתבסס על הסכם ובין בנזיקין, בין באחריות מוחלטת, ו/או כל עילה אחרת, אפילו אם נודע להם על האפשרות של דמי נזיקין כאמור.
7. דיפ-פרינט בע”מ ו/או החברה יכולות ורשאיות להסיר תכנים מהשירותים המוצעים בתוכנה או באתר, לפי שיקול דעתן הבלעדי וללא צורך במסירת הודעה על כך למשתמשים, ובכלל זה לחסום ו/או להגביל ו/או להפסיק את אספקת השירותים בנסיבות בהן המשתמשים עשו שימוש העלול לגרום להפרעה לשירותים המוצעים בתוכנה או באתר, לאחרים, ו/או באופן המהווה פגיעה אזרחית או פלילית, ו/או באופן המעורר חשד, כי המשתמשים פעלו באופן שגרם להפרת אחד מהתנאים הקבועים בתקנון זה.
8. בנוסף רשאים האתר ו/או החברה לנתק או להגביל או להפסיק את אספקת השירותים בכל זמן שהוא, לרבות אך מבלי לגרוע, לצורך ביצוע פעולות תחזוקה שוטפת או הקמה חיונית או מיידיות במערכות המיחשוב המשמשות אותם. אין בחסימה, בהפסקה או בהגבלת השירותים, כאמור לעיל, כדי להטיל על דיפ-פרינט בע”מ ו/או החברה אחריות כלשהי, ו/או כדי לגרוע מחובתם של המשתמשים לנהוג בכל עת בהתאם לתנאי תקנון זה.
9. האתר ו/או החברה יוכלו לשנות מעת לעת את מבנה האתר והתוכנה, המראה שלהן, השירותים הניתנים בהן, היקפם וזמינותם של השירותים וכל היבט אחר הכרוך בהם – והכל כולל הכל, בלא צורך להודיע לאיש לרבות משתמשים רשומים. למשתמשים לא תעמודנה כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי דיפ-פרינט בע”מ ו/או החברה בגין ביצוע שינויים כאמור ו/או תקלות שיתרחשו עקב ביצועם.
פרטיות המשתמשים והגנתם
1. הגלישה באתר, השימוש בתוכנה והשימוש בשירותים הניתנים בתוכנה ו/או באתר מהווה הסכמה מצד המשתמשים לכך ש דיפ-פרינט בע”מ ו/או החברה יוכלו לבצע פיקוח ממוחשב ולא ממוחשב על השימוש שהמשתמשים עושים בשירותים באמצעות "עוגיות" ו/או אמצעים דומים. דיפ-פרינט בע”מ ו/או החברה רשאים להשתמש בכל מידע כאמור, לצורך בקרה, פיקוח, פיתוח ו/או שמירה על איכות השירותים הניתנים בתוכנה ו/או באתר, רמתם ותקינותם ו/או לצורך קיום הוראות כל דין החל בישראל ובכלל, ו/או לצרכיהם ובכלל זה שירות וסקרים.
2.  דיפ-פרינט בע”מ ו/או החברה מקפידות לשמור על הוראות כל דין בישראל ובכלל זה על הוראות חוק הגנת הפרטיות והם ישמרו על פרטיות המשתמשים ולא יגלו למי שאינו מורשה לכך על פי דין, רשימות או מסמכים בהם רשומים שם ומען המשתמשים ו/או כל מידע אחר בנוגע אליהם. למעט פרטים ונתונים פומביים שפורסמו על ידי המשתמשים עצמם. מבלי לגרוע מן האמור לעיל, האתר ו/או החברה שומרות לעצמן את הזכות לחשוף את פרטי המשתמשים וכל מידע הנוגע לשימוש שנעשה באתר בהתאם להוראות צו בית משפט, ו/או במסגרת הליכים משפטיים במידה ויתעוררו בין המשתמשים לבין האתר ו/או החברה, ו/או במקרה של הפרת תנאי תקנון זה ע"י המשתמשים, ו/או במקרה ש דיפ-פרינט בע”מ ו/או החברה, על פי שיקול דעתם הבלעדי, יסברו כי הדבר נחוץ לשם מניעת נזק חמור לגוף או לרכוש שלהם או של אחר ו/או במקרה של מיזוג פעילותם של האתר ו/או החברה עם צד שלישי כלשהו.
הדין החל וסמכות שיפוט
מוסכם על המשתמשים, כי דיני מדינת ישראל יחולו על תקנון זה ועל כל הנובע ממנו או הכרוך בו, התקנון יפורש על פיהם, וכל סכסוך או שאלה משפטית בקשר אליו תובא להכרעה בערכאה השיפוטית המוסמכת בעיר חיפה בלבד. יש לציין שרישומי המחשב של החברה בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר יהוו ראיה לנכונות הפעולות, בכללם רישומי הנהלת החשבונות בכל עניין הקשור לשימוש באתר או בתוכנה באתר דיפ-פרינט בע”מ , רישומים אלו ישמשו כקביעה יחידה, בלעדית ומספקת, וכהוכחה יחידה, בכל הקשור לתקנון זה וליחסים בין הצדדים לו .
סיום
1. המשך ההתקנה של התוכנה ו/או שימוש באתר מהווה אישור קריאת תוכנו והסכמה לתקנון זה על ידכם המשתמשים.
2. במידה ואינכם מסכימים עם תקנון זה עליכם להפסיק לאלתר את השימוש בתוכנה או באתר.